خط مشی

شرکت ایثارگران زرین شهردر راستای ایجاد بنگاه های اقتصادی و به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ، افزایش بهره وری ، بهبود مستمر و همچنین تبعیت از سیاست های کلان کشور در زمینه توسعه پایدار ، خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

1-بهبود مستمر در کاهش آلودگی زیست محیطی و حرکت به سمت پیشگیری از آنها از طریق تقویت صنعت بازیافت.

2-استفاده از روش های نوین در به کارگیری از تکنولوژی  به منظور افزایش راندمان در این بخش.

3-افزایش بهره وری و ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی همکاران و مشارکت آنها در برنامه های اقتصادی کارآمداز طریق آموزش وپیاده سازی قوانین مربوطه .

4-افزایش سطح رضایت مشتری و بهبود مستمر آن

5-استقرار ، حفظ و بهبود مستمر سيستم مديريت، بهداشت  وایمنی وامنیت شغلي.

6-حصول اطمينان از انطباق با خط مشيهای تعیین شده در بخش  های کلان اقتصادی کشور.

ارزش های شرکت

ارزش های اسلامی و انسانی                                                 

کیفیت خدمات

رضایتمندی مشتریان و پرسنل                                                

محیط کاری ایمن و سالم

شایسته سالاری                                                                    

بهبود مستمر و خلاقیت

مشارکت و کارگروهی                                                        

آموزش مستمر در راستای تحقق اهداف شرکت

بستر سازی در خصوص ایجاد مراکز رشد وتعالی سازمانی

چشم انداز شرکت

برند سازی در خصوص تحقق موضوع شرکت به عنوان اولین شرکت در خصوصصنعت قراضه و بازیافت واسقاط خودروهای فرسوده واز رده خارج در کشور.

مشارکت فعال در ایجاد تشکلهای صنفی بخش خصوصی در راستای تحقق اصل44قانون اساسی .

ایجاد مراکز رشد وتقویت شرکت  از طریق ورود به شرکتهای دانش بنیان درراستای ایجاد اشتغال با بهره گیری از نیروهای مستعد در این حوزه.

به کارگیری منابع مالی سرمایه گذاران داخلی وخارجی به منظور ایجاد اشتغال.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

  • قانون تجارت و اساسنامه شرکت
  • مقررات بانک مرکزی و قوانین مبارزه با پولشوئی
  • قوانین مربوط به ارزش افزوده و کار امور اجتماعی
  • استانداردها و مقررات حسابداری
  • مصوبات هیأت مدیره
  • قانون مالیات های مستقیم