فرم ارایه پیشنهاد

ارایه پیشنهادات
  • بطور خلاصه بیان کنید
  • بطور کامل شرح دهید و راه کار خود را بنویسید
  • بطور کامل شرح دهید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .