صفحه انتخابات نماینده کارگران

لیست نامزدهای انتخابات کارگاه

  • اسماعیل فراشیان
  • حسن صادقی
  • حسین طوقانی
  • محسن اکبری

لیست نامزدهای انتخابات دفتر

  • سید مجید هاشمی