تلفن : 03152235454

فکس : 03152230856

پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه از 9:00 تا 13:00 و  – پنجشنبه ها از 9:00 تا 12:00 – به غیر از روزهای تعطیل

مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است.

ایمیل : IZ@izcompany.com

آدرس :ا صفهان-زرینشهر-چهار راه نماز ساختمان ایثارگران طبقه سوم.